Zon:HolyCurve

HolyCurve
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringAle, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Asfalt
Skapad2020-05-17
HolyCurve på Turfgame.com


HolyCurve är en turfzon i kommunen Ale i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

På västligaste delen av kyrkogården, på Kyrkogårdsvägen, väster om Nödinge kyrka, i östra delen av centrala Nödinge, i södra delen av centralorten Nödinge-Nol.

Nödinge kyrka[redigera]

Nödinge kyrka är en kyrkobyggnad i tätorten Nödinge-Nol i Ale kommun. Den tillhör Nödinge församling i Göteborgs stift.

Kyrkobyggnaden[redigera]

Till platsen är en tradition knuten kring en tidig, eventuellt förkristen, offerkälla belägen nära kyrkan. Källan förekommer i olika sägner rörande orten Nödinges tillkomst.

Nuvarande kyrka byggdes år 1727 och uppfördes utanför en äldre romansk stenkyrka från 1000-talet, vilken revs i samband med nybygget. Långhuset har vitrappade stenmurar och träöverbyggnad. Västtornet av trä är uppfört på en låg stenfot med öppen lanternin.

Restaureringar[redigera]

Kyrkan har restaurerats 1933, 1940 och 1981-1982 under ledning av W. Wernstedt, Sven Gustafsson respektive Karl Gutjahr. En sakristia tillbyggdes 1945.

Vid det senare tillfället, i samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. Det mest sensationella var att under medeltidskyrkans murar, och alltså äldre än denna, fanns ett tiotal kristet begravda kvinnor. De flesta av de välbevarade kropparna var lagda i höljen av ask- och ekbark samt björknäver. Ovanpå barkkistorna låg käppar av hassel. Gravarna daterades till 1030-1050, det vill säga sen vikingatid, och är unika för Norden. Då gravskicket på äldre medeltid ofta var att männen begravdes söder om och kvinnorna norr om kyrkan, så tillhörde de funna gravarna eventuellt en kyrkogård norr om en ännu inte påträffad samtida träkyrka. Denna kyrka kan i så fall ha placerats här, trots dåliga markförhållanden, beroende på områdets tidiga betydelse för kult och offer.

Takmålningar[redigera]

Inne i kyrkorummet möter en magnifik barockinredning, med takmålningar utförda 1734-1736 av målarmästare Alexander Fox. Det är dennes enda bevarade takmålningar och de har aldrig täckts över. Emellertid modifierades de 1899 av Martin Bernhard Wallström. De ursprungliga målningarna har dock senare tagits fram vid restaureringar utförda 1940 och 1985-1986. Det finns även vägg- och takmålningar, som är placerade i tornet, vilka är äldre och inte utförda av Fox. Man ser tydligt att Fox både motiv- och stilmässigt var mycket influerad av sin lärare Christian von Schönfeldt. Rörande motiven har fornminnesinventeraren Djurklou berättat: "På taflan som föreställer yttersta domen ligger närmast de fördömdas boning några ägg, hvaraf ett är sönderslaget. Anledningen härtill uppgafs vara att målaren köpt ägg av en gumma i socknen, betalt färska men fått skämda, hvarföre han förbittrad häröfver inlagt äggen på taflan och gumman sjelf bland de fördömda".

Övrigt[redigera]

Kyrkan används vid inspelningen av filmen Sune på bilsemester från 2013.

Nödinge[redigera]

Nödinge är en del av tätorten Nödinge-Nol och kyrkbyn i Nödinge socken, belägen på östra sidan av Göta älv cirka 2 mil nordost om Göteborg. Nödinge ligger vid väg E45 och vid Norge/Vänerbanan. Pendeltåg stannar vid Nödinge station.

Samhället[redigera]

Nödinge ligger på kuperad mark med Vimmersjön i öster och vattendraget Hållsdammsbäcken (Nödingeån) som flyter rakt igenom samhället. Orten domineras av hyreshus och radhus samt ett centrum med många friliggande villor omkring. I centrum ligger Ale Torg och Ale Kulturrum som även innehåller Da Vinci-skolan för elever i årskurs 7-9.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]